ul. Zielona 4, 58-100 Świdnica
e-mail: kontakt@kolodzik.pl
Jesteś tutaj: Łowisko

Łowisko

Koło Łowieckie "Dzik" w Świdnicy dzierżawi trzy obwody łowieckie nr 271 - 273 - 313. Wszystkie zlokalizowane są w administracyjnych granicach powiatu świdnickiego. Łączna powierzchnia obwodów to 11.132 ha w tym 1.781 ha lasu.

Obwód łowiecki nr 313 "Bojanice" - zlokalizowany na południe od m. Świdnica.
Powierzchnia ogólna : 4.275 ha  Obwód polno - leśny ( las 30 % ) z licznymi remizami polnymi

Granice obwodu stanowi: od północy, przecięcie się drogi Kraszowice - Omięciny z torem kolejowym Świdnica - Mościsko i dalej tym torem do stacji kolejowej Mościsko, dalej drogą w kierunku południowo - zachodnim przez m. Lutomia Dolna - Lutomia Górna - Boreczna - Michałkowa i dalej tą drogą do skrzyżowania dróg przy jeziorze, dalej drogą w prawo wzdłuż jeziora do m. Lubachów, od m. Lubachów w kierunku północno - wschodnim drogą przez m. Bystrzyca Górna - Omięciny do byłej stacji kolejowej Świdnica Kraszowice tj. do punktu wyjściowego.

Powierzchnia obwodu wynosi 4.275 ha w tym 1.483 ha lasu.

Leśna część obwodu położona jest w górzystym terenie Przedgórza Wałbrzyskiego skąd roztaczają się przepiękne widoki na Góry Sowie i masyw Ślęży. Najwyższym wzniesieniem w obwodzie jest góra Cerekwica 562 m. npm. W polnej części obwodu, na okolicznych polach prowadzona jest wielkoobszarowa gospodarka rolna. Uprawiana jest głównie kukurydza, rzepak i pszenica. Obwód jest zasobny w naturalną bazę pokarmową nie tylko ze względu na zagospodarowanie rolnicze lecz również ze względu na różnorodność lasu w tym buka i dębu. Ponadto koło dzierżawi i uprawia ponad 12 ha poletek na których uprawiana eą owies, kapusta pastewna i topinambur.

W obwodzie występuje dość licznie, zarówno w jego części polnej jak i leśnej sarna oraz dziki. Spotkać można, czasami dość liczna chmary jeleni. Pojawiają się, na razie pojedyncze sztuki muflona. Zwierzyna drobna to niewielkie ilości zajęcy i kuropatw na które nie polujemy od 1994r. oraz corocznie wysiedlane bażanty. Są lisy, jenoty, borsuki i kuny.

Pozyskanie zwierzyny  grubej w tym obwodzie w sezonie to około 110 dzików, 80 saren i 15 jeleni. Muflony są , ?na razie" do oglądania.

Na terenie obwodu znajduje się staw o powierzchni ok. 0,3 ha, wykonany przez członków koła w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny i ptactwa. Obwód jest wyposażony w urządzenia hodowlano-łowieckie. Na jego terenie znajduje się 30 ambon wolnostojących, ponad 16 paśników dla zwierzyny płowej ( w tym 3 duże z magazynami ), 4 karmiska dla dzików i ponad 50 lizawek. Ponadto w części polnej obwodu znajduje się ponad 20 budek do dokarmiania bażantów i kuropatw.

Na terenie obwodu znajduje się wybudowana społecznie stanica myśliwska "Odyńcówka", która spełnia funkcję socjalno- magazynową i jest miejscem uroczystych spotkań towarzyskich członków koła oraz miejscem rozpoczynania i kończenia wszystkich polowań zbiorowych w tym obwodzie. Obok stanicy znajduje się granitowy obelisk, upamiętniający rocznicę 50-lecia powstania koła.

(full)

Obwód łowiecki nr 271 "Jaworzyna Śl." - zlokalizowany na północ od m. Świdnica.
Powierzchnia ogólna : 3.667 ha   Obwód polny z pasami zadrzewień śródpolnych

Granicę obwodu stanowi: droga Świdnica - St. Jaworów do m. Pasieczna, dalej w prawo polną drogą do m. Jaworzyna Śl. i dalej drogą przez m. Piotrowice Św. do m.  Żarów, dalej na południe drogą przez m. Bożanów - Wierzbna - Wiśniowa do m. Świdnica tj. do punktu wyjściowego. Na odcinku od m. Wierzbna do m. Świdnica obwód ma wspólną granicę z obwodem nr 273.

Jest to obwód typowo polny o powierzchni 3.668 ha w tym 141 ha lasu. W granicach obwodu są dwa zbiorniki wodne, staw w m. Bagieniec i żwirownia w m. Jaworzyna Śl. wyłączone z możliwości polowania z uwagi na lokalizację, oraz kilka remiz na terenie polnym. Na polach prowadzona jest gospodarka rolna wielkoobszarowa. Uprawiana jest kukurydza, buraki cukrowe, rzepak i pszenica.

Ze zwierzyny grubej występuje dość licznie jedynie sarna oraz od niedawna w coraz większych ilościach dziki. Do ciekawostek związanych z tym obwodem można zaliczyć fakt, że w tym łowisku, w 2008r., pozyskane zostały w trakcie jednego polowania zbiorowego: największy w historii koła dzik odyniec o wadze 134 kg i drugi o wadze 110 kg.

Zwierzynę drobną stanowi szczątkowa ilość zajęcy i kuropatw, na które nie polujemy już od 1994r., oraz pomimo corocznego wysiedlania i bardzo skromnego pozyskiwania -niewielka ilość bażantów. Jak wszędzie, są lisy, jenoty i kuny. Obwód jest zagospodarowany w niezbędna urządzenia hodowlano - łowieckie. Są tam 4 ambony wolnostojące, 6 paśników dla saren, 12 budek do dokarmiania bażantów.

(full)

Obwód łowiecki nr 273  "Wilków" - zlokalizowany na północny - wschód od m. Świdnica.
Powierzchnia ogólna : 3.189 ha   Obwód polny z  zadrzewieniami  i remizami leśnymi

Granice obwodu stanowi: droga od m. Świdnica przez m.Wiśniowa do m. Wierzbna i dalej w prawo drogą przez m. Panków - Śmiałowice - Klecin, dalej drogą w lewo przez m. Krasków - Gola Świdnicka - do m. Szczepanów, dalej w prawo drogą główną przez m. Marcinowice - Pszenno do m. Świdnica tj. do punktu wyjściowego. Na odcinku od m. Świdnica do m. Wierzbna obwód ma wspólną granicę w obwodem nr 271.

Powierzchnia obwodu wynosi 3.189 ha w tym 157 ha lasu. Przez obwód przepływają rzeki Bystrzyca i Piława. Na okolicznych polach prowadzona jest gospodarka rolna wielkoobszarowa. Uprawiana jest kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe i rzepak. Obwód dość bogaty w naturalną bazę pokarmową. Ze zwierzyny grubej występuje dość licznie sarna oraz od niedawna coraz liczniej dzik. Zwierzyna drobna to podobnie jak w obwodzie 271 niewielkie ilości zajęcy i kuropatw na które nie polujemy od 1994r. oraz pomimo corocznego wysiedlania niewielki ilości bażanta. Występuje lis, jenot, kuna a na rozlewiskach Piławy spotkać można żeremia bobrów. Atrakcję łowiecką tego obwodu stanowią liczne klucze gęsi ciągnących z zalewu Domanice - Mietków na żerowiska na ?naszych" polach oraz dość dużo kaczek na rzekach. Obwód jest wyposażony w urządzenia hodowlano - łowieckie. Są 4 ambony wolnostojące, 8 paśników dla saren oraz kilkanaście budek do dokarmiania bażantów.

(full)